Begroting 2019

Ambitie 2.3 Kinderen/jongeren en ouders/verzorgers zijn zelfstandig, zelfredzaam en participeren

In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.3.1

3.103.074

0

-3.103.074

0

0

-3.103.074

Doel 2.3.2

31.743.466

0

-31.743.466

0

0

-31.743.466

Ambitie 2.3

34.846.540

0

-34.846.540

0

0

-34.846.540

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Deze ambitie bevat in de Begroting 2019 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

Ambitie 2.3

0

0

0

0

0

0