Begroting 2019

Doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte

Vergunningen, toezicht en handhaving
We verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op risicogerichte wijze op basis van het jaarlijkse VTH-programma (zie kadernota's) . Hierin is aandacht voor de APV openbare orde en openbare ruimte.

Beheer ten aanzien van een veilige openbare ruimte is opgenomen onder doel 7.1.2 en 7.1.3

  • Structurele inspecties/schouw, waarbij de uitkomsten worden geprioriteerd in de jaarlijkse onderhoudsprogrammering.
  • Zorgdragen voor adequate straatreiniging en gladheidsbestrijding.
  • Toezicht bij activiteiten en projecten in de openbare ruimte, inclusief implementatie richtlijnen voor Veilig Werken langs, aan en op de weg.
  • VTA (Visual Tree Assessment) inspectie bomen en inspectie speeltoestellen.