Begroting 2019

Doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.3.1

17.013.084

42.783

-16.970.301

0

0

-16.970.301

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Spiegel, trekkenwanden

633.000

17.710

615.290

615.290

0

0

Percentage regeling beeldende kunst

372.966

378.193

-5.227

-5.227

0

0

Totaal doel 5.3.1

1.005.966

395.903

610.063

610.063

0

0