Begroting 2019

Doel 5.1.2 We stimuleren de transitie naar een circulaire en duurzame economie

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.1.2

120.978

0

-120.978

0

0

-120.978

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Circulaire economie

400.000

0

400.000

400.000

0

0

Uitvoering startersbeleid

174.900

0

174.900

174.900

0

0

Totaal doel 5.1.2

574.900

0

574.900

574.900

0

0