Begroting 2019

Doel 3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 3.3.2

69.663.579

2.330.755

-67.332.824

0

0

-67.332.824

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

In verbinding-beschermd wonen

201.591

45.358

156.233

156.233

0

0

Totaal doel 3.3.2

201.591

45.358

156.233

156.233

0

0