Begroting 2019

Ambitie 4.2 Alle kinderen kunnen zich ontplooien ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien

In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 4.2.1

1.189.930

0

-1.189.930

0

0

-1.189.930

Ambitie 4.2

1.189.930

0

-1.189.930

0

0

-1.189.930

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Doel 4.2.1

500.000

185.640

314.360

314.360

0

0

Ambitie 4.2

500.000

185.640

314.360

314.360

0

0