Begroting 2019

Weerstandsvermogen en BBV kengetallen

Gemeenten zijn verplicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s een zestal financiële kengetallen op te nemen voor het laatste rekeningjaar, het lopende begrotingsjaar en het nieuwe begrotingsjaar. In onderstaande tabel zijn de betreffende kengetallen opgenomen en vervolgens voorzien van een toelichting. De definities van de betreffende kengetallen vindt u hier.

Financiële kengetallen

2017
Rekening

2018
begroting

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

1a. Netto schuldquote

64%

65%

71%

70%

69%

68%

1b Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

58%

60%

66%

65%

64%

63%

2. Solvabiliteitsratio

29%

21%

18%

18%

18%

18%

3. Kengetal grondexploitatie

11%

10%

9%

7%

5%

3%

4. Structurele exploitatieruimte

4%

1%

0%

0%

0%

0%

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens

89%

90%

92%

92%

92%

92%

De houdbaarheid van de gemeentefinanciën kenmerkt zich door de mate van weerbaarheid en flexibiliteit van de begroting.  Weerbaarheid betreft de mogelijkheden om op korte termijn financiële klappen te kunnen incasseren zonder direct in de begroting en daarmee in de beleidsambities te hoeven ingrijpen. Flexibiliteit van de begroting geeft de snelheid aan waarmee de lasten kunnen worden verlaagd en de baten kunnen worden verhoogd.

Op basis van de uitkomsten van de kengetallen, de aanwezige weerstandscapaciteit en de spreiding in aan te trekken geldleningen (waarmee wij het risico op rentestijgingen beperken) ziet de financiële positie van Zwolle er goed uit. De weerbaarheid en de flexibiliteit van de begroting kunnen we als voldoende beschouwen.

Netto schuldenquote: De netto schuldquote laat bij de begroting 2018 een constant beeld zien. In 2019 maakt deze een redelijke stijging door naar 71%. Daarna loopt hij in de jaren erna licht terug naar 68% in 2022. Alhoewel de netto schuldquote op een iets hoger niveau lijkt uit te komen dan bij de vorige begroting was ingeschat en er geen expliciete normen zijn vastgesteld, kunnen we constateren dat een netto schuldquote van beneden de 90% nog steeds een prima financiële situatie weerspiegelt. De Zwolse situatie wijkt marginaal af van het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten.

Netto schuldenquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen: De ontwikkeling van de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen verloopt ongeveer parallel aan de netto schuldquote. Ook daarvoor is er geen expliciete norm vastgesteld, maar een waarde van beneden de 90% voor dit kengetal geeft een prima positie weer. Ook bij dit kengetal wijkt de situatie marginaal af van het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten.

Solvabiliteitsratio: Voor de solvabiliteit, de verhouding tussen eigen vermogen en schulden, wordt een lichte afname in 2019 verwacht, waarna deze lijkt te stabiliseren in de jaren erna. Wij vinden dat een solvabiliteit van tussen de 15% en 20% een gezonde financiële situatie weerspiegelt. Ook hier zijn geen expliciete normen voorgeschreven.  

Kengetal grondexploitaties Het kengetal grondexploitaties geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale baten van de gemeenten. Het betreft niet alleen de baten van uit de grondexploitaties, maar alle baten van de gemeente. De afname van het kengetal geeft aan dat de boekwaarde van de grondexploitaties jaarlijks afneemt en daarmee ook het risico op de grondexploitaties.

Structurele exploitatieruimte: Een structurele exploitatieruimte geeft weer dat de structurele inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Zwolle zit echter op een evenwichtssituatie. De financiële ruimte is beperkt. Het komende jaar en de komende jaren gaan we kijken hoe er ruimte binnen de begroting structurele ruimte is te scheppen.

Belastingcapaciteit: De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Zwolle zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt dat de lastendruk in Zwolle beneden het landelijk gemiddelde ligt.