Begroting 2019

Doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.2

430.868

0

-430.868

305.000

0

-735.868

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Spooraanpassing Zwolle Herfte

490.000

254.923

235.077

235.077

0

0

Herontwikkelen locatie Weezenlanden

709.500

512.841

196.659

196.659

0

0

Hof van Thorbecke

130.660

21.615

109.045

109.045

0

0

Bouw - Ruimtelijke initiatieven VRG

0

112.964

-112.964

-112.964

0

0

Overige investeringen doel 6.1.2

405.000

296.997

108.003

108.003

0

0

Gemeentelijke grondexploitaties Ruimte:

* Campus

1.695.000

334.000

1.361.000

57.000

106.000

1.198.000

* Beers Stork locatie

10.946.000

0

10.946.000

10.946.000

* Noordereiland

20.427.000

20.364.000

63.000

63.000

* WRZV locatie

100.000

0

100.000

100.000

* Voorsterpoort Retail

68.000

0

68.000

68.000

* ABN Prinsenpoort

897.000

657.000

240.000

160.000

18.000

62.000

Subtotaal vastgestelde investeringen

35.868.160

22.554.340

13.313.820

11.929.820

124.000

1.260.000

voorgenomen kredieten bestedingsaanvragen:

Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie

270.000

0

270.000

70.000

200.000

0

Weezenlanden-Noord

130.000

0

130.000

65.000

65.000

0

Project Weezenlanden

40.000

0

40.000

0

40.000

0

Subtotaal voorgenomen investeringen

440.000

0

440.000

135.000

305.000

0

Totaal doel 6.1.2

36.308.160

22.554.340

13.753.820

12.064.820

429.000

1.260.000