Begroting 2019

Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 4.3.2

4.191.304

680.831

-3.510.473

0

0

-3.510.473

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Perspectieffonds

500.000

0

500.000

500.000

0

0

Totaal doel 4.3.2

500.000

0

500.000

500.000

0

0