Begroting 2019

Doel 4.1.3 We bestrijden financiële risico’s door het verstrekken van individuele toeslagen op wettelijke basis

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 4.1.3

1.173.394

0

-1.173.394

0

0

-1.173.394

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

Totaal doel 4.1.3

0

0

0

0

0

0