Begroting 2019

Doel 3.3.1 We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 3.3.1

8.954.037

0

-8.954.037

0

0

-8.954.037

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Roelenweg Oost: opvang/zorgcluster

5.701.322

5.721.274

-19.952

-19.952

0

0

Totaal doel 3.3.1

5.701.322

5.721.274

-19.952

-19.952

0

0