Begroting 2019

Doel 3.1.2 We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

 • Inzet op de verdere ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland, het regionale meld- en adviespunt voor huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.  
 • Inzetten op zo lokaal mogelijke hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling en als de veiligheid het vraagt de regionale expertise van Veilig Thuis benutten.
 • Uitgaan van een aanpak vanuit '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur' waarbij kinderen centraal staan en als de veiligheid het toelaat ook daders worden betrokken.
 • Uitvoeren van de Regiovisie Huiselijk Geweld, inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling.
 • Uitvoering geven aan het Centrum Seksueel Geweld Zwolle met een bovenregionale functie.
 • Uitvoeren van het Zwolse preventieproject 'Loverboys' met aandacht voor seksuele weerbaarheid.
 • Stimuleren van vroegtijdige signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, door voorlichting en door de Meldcode Huiselijk Geweld onder de aandacht te brengen.
 • Uitvoering geven aan de voorbereiding en implementatie van de aanscherping van de Wet Meldcode per 1-1-2019. Dit omvat ondermeer het realiseren van een afwegingskader voor beroepsgroepen die vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Zorgdragen voor voorlichtingen en trainingen om de aanscherping van de Wet Meldcode te ondersteunen.
 • Het realiseren van extra inzet van Veilig Thuis IJsselland omdat er door de aanscherping van de Wet Meldcode een sterke stijging van het aantal adviesvragen en meldingen verwacht wordt en er veel extra werkzaamheden voor monitoring uitgevoerd moeten worden. Implementatie van de Radarfunctie van Veilig Thuis IJsselland voor alle situaties van huiselijk geweld, inclusief kindermishandeling.  
 • Voortgang geven aan de ontwikkeling van een aanpak waarin 'Directe veiligheid' in een gefaseerde ketenaanpak door lokale teams, Veilig Thuis IJsselland en overige ketenpartners gerealiseerd wordt.
 • Voor structureel en acuut onveilige situaties een Multi Disciplinaire Aanpak voor ernstig geweld ontwikkelen waar medische, forensische, juridische en (psychiatrische ) zorg met hun specifieke expertise integraal samenwerkt.  
 • Uitvoering geven voor de regio IJsselland aan het Landelijk actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'. ·Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 20, onderwerp projectleider landelijk programma 'geweld hoort nergens thuis'. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
 • Voor de Perspectiefnota 2020 - 2023 een voorstel uitwerken hoe de aanpak van Mensenhandel in Zwolle en de regio IJsselland versterkt kan worden. In dit voorstel wordt in elk geval zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel opgenomen. De financiële consequenties zullen ook bij dit voorstel in de Perspectiefnota 2020 - 2023 in beeld worden gebracht.