Begroting 2019

Ambitie 5.2 Zwolle is koop- en recreatiecentrum van de regio

In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.2.1

3.042.890

1.430.648

-1.612.242

450.000

99.084

-1.963.158

Doel 5.2.2

97.906

0

-97.906

0

0

-97.906

Ambitie 5.2

3.140.796

1.430.648

-1.710.148

450.000

99.084

-2.061.064

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Doel 5.2.1

21.098.516

17.526.018

3.572.498

2.952.498

620.000

0

Ambitie 5.2

21.098.516

17.526.018

3.572.498

2.952.498

620.000

0