Begroting 2019

Programma 1 Samenleving

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten  zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.1.1

548.976

100

-548.876

0

0

-548.876

Doel 1.1.2

4.475.075

0

-4.475.075

116.072

116.072

-4.475.075

Doel 1.1.3

2.319.790

0

-2.319.790

0

0

-2.319.790

Ambitie 1.1

7.343.841

100

-7.343.741

116.072

116.072

-7.343.741

Doel 1.2.1

4.553.801

-4.553.801

0

0

-4.553.801

Doel 1.2.2

1.643.252

-1.643.252

0

0

-1.643.252

Doel 1.2.3

7.165.092

1.318.893

-5.846.199

230.884

472.824

-5.604.259

Ambitie 1.2

13.362.145

1.318.893

-12.043.252

230.884

472.824

-11.801.312

Doel 1.3.1

2.555.830

-2.555.830

0

0

-2.555.830

Doel 1.3.2

6.926.376

3.781.540

-3.144.836

0

0

-3.144.836

Doel 1.3.3

12.320.040

70.398

-12.249.642

0

20.879

-12.228.763

Doel 1.3.4

1.318.877

1.217.425

-101.452

0

0

-101.452

Ambitie 1.3

23.121.123

5.069.363

-18.051.760

0

20.879

-18.030.881

Totaal

43.827.109

6.388.356

-37.438.753

346.956

609.775

-37.175.934

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Doel 1.1.2

214.341

204.000

10.341

10.341

0

0

Ambitie 1.1

214.341

204.000

10.341

10.341

0

0

Doel 1.2.2

70.200

27.700

42.500

42.500

0

0

Doel 1.2.3

17.600.000

348.428

17.251.572

2.251.572

10.900.000

4.100.000

Ambitie 1.2

17.670.200

376.128

17.294.072

2.294.072

10.900.000

4.100.000

Doel 1.3.3

30.712.000

9.090.000

21.622.000

2.066.000

11.456.000

8.100.000

Ambitie 1.3

30.712.000

9.090.000

21.622.000

2.066.000

11.456.000

8.100.000

Totaal

48.596.541

9.670.128

38.926.413

4.370.413

22.356.000

12.200.000